Ça. Sen 22nd, 2020

Revmatoidli artritin kilinikası və müalicəsi

Revmatoid artrit haqqında elmi bilgilər -VUR YÜKLƏ

 

İnkişaf edən eroziv-destruktiv poliartrit və daxili üzvlərin zədələnməsi ilə müşahidə olunan birləşdirici toxumanın xroniki, autoimmun, iltihabi xəstəliyinə revmatoidli artrit deyilir.

Revmatoidli artritin əsasını immunitetin zəifliyi yox, həddindən artıq güclü immun reaksiyası təşkil edir.

nBöyüklər arasında RA-nın ümumi yayılması 0,3 – 1,0 % təşkil edir

nRА-nın kişilərlə müqaisədə qadınlarda təxminən 3 dəfə çox rast gəlinir

nRast gəlmə faizi illər keçdikcə artır

nXəstəlnmənin zirvəsi 3045 yaş

REVMATOIDLI ARTRITIN  ETIOLOGIYASI

RA-nın əsl səbəbi naməlumdur. Xəstəliyin əsasını immun sistemin dəyişiklikləri təşkil edir.

RA-nın inkişafında iştirak edən amillər:

Genetik meyllik

Virus infeksiyası

Hormanal dəyişikliklər

Ətraf mühüt amilləri

                     PATOGENEZI

Revmatoid artritin patogenezinin əsasını immunopatoloji proseslərin inkişaf etməsi təşkil edir.Bu prosesin əsasını T və B limfositlərin disbalansı təşkil edir.

İmmunoqlobulinlə revmatoid faktorun qarşılıqlı əlaqəsi zəncirvari reaksiyaların əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır.Nəticədə laxtalanma sisteminin aktivliyi yüksəlir,limfositlərdə sitostatik faktorların ifrazı stimulə edilir,komplement sistemi aktivləşir,bu da oynaq boşluğuna neytrofillərin daxil olmasına səbəb olur.

İmmun komplekslərin neytrofillər tərəfindən faqositozu və dağılması nəticəsində iltihab mediatorları əmələ gəlir və oynaqlarda ,damarlarda və daxili orqanlarda əvvəlcə iltihabın sonra da destruksiyanın inkişafına səbəb olur.

İnterleykin-6: onun RA-nın potogenezində əsas rolu

 • Son 20 il ərzində revmatoidli artrit əsasən Thüceyrələrin vasitəçiliyi ilə törənən xəstəliy hesab edilmişdir
 • Kliniki tədqiqatlar RA-nın patogenezində İL-6 mühüm rolunu aşkarlayıb
 • Bu kəşf RA-nın müalicəsində yeni nailiyətlər deməkdir
 • Xəstəliyin HLA – D4 və DR 4 antigenləri ilə korrelyasiyası mövcuddur.Revmatoidli artritin patogenezində əsas rol Revmatoid faktoruna aiddir.
 • Revmatoid faktoru orqanizmin öz İgG, İgM və daha gec İgA əkscisimlərinə qarşı yaranan autoəkscisimlərdir. RF-in tapılması (seropozitiv RA) adətən, xəstəliyin ağır gedişinin, tezliklə sümük destruksiyaların olmasının, damar zədələnməsinin göstəricisidir. Bu vaxt RNT, DNT-yə qarşı antinuklear autoəkscisimlər tapılır, bütün sinif İg-lərin miqdarı çoxalır, DİK-in səviyyəsi artır və onlar sinovial səthdə, damar divarında və dəridə çökür.. Oynaq boşluğunda sinovial qişad immunreakivliyin artması meydana çıxır, nəticədə hüceyrələdə dəyişikliklər baş verir. Aktivləşmənin müxtəlif dövrlərində makrofaqlarla və dendrit hüceyrələrlə bağlı olan T-limfositlərin miqdarının artması bunu sübut edir. Rüşeym mərkəzində və ikincili folliklullarında plazmatik hüceyrələrin yığılması baş verir və sinovial qişa sanki aktiv limfa düyünü kimi fəaliyyət göstərir.
 • Sinovial toxumada meydana çixan əksər hüceyrələr II sinif HLA-DR aəthi antigenlərini ekspressiya edir. Bunlar T- və B- limfositlər, dendritlər, sinovial hüceyrələr və eləcə də makofaqlardır. Hüceyrələrin müxtəlif tərkibi immunoloji aktivliyi daha da artırır.
 • Belə hesab etmək olar ki, T hüceyrələrin xətti spesifikliyi 3 variant ilə təzahür edir:
 • -II sinif MHC molekulları ilə
 • – B- hüceyrələrin idiotipləri ilə
 • – Epşteyn-Barr virusu ilə generasiya edilən səthi antigenləri ilə

PATOLOJİ ANATOMİYASI

Ayaq və biləklərin xırda oynaqlarının kapsulunda və oynaqətrafı toxumada struktur  dəyişiklikləri əmələ gəlir.Oynaqətrafı birləşdirici toxumada əvvəlcə mukoid şişmə,arteriolit,arterit baş verir və sonra fibrinoid nekroz əmələ gəlir.

Burada lifli birləşdirici toxuma inkişaf edir,sinovial qişalara tutqun maye toplanır.Xəstəliyin ikinci mərhələsində qığırdaq dağılır,sümüklərin oynaq hissəsində qranulyasion  toxuma meydana çıxır.İri oynaqlarda boşluq daralır və hərəkət məhdudlaşır.Son mərhələdə fibroz sümük ankilozları  meydana çıxır.

       KLINIK GEDIŞI

: Xəstəlik  qalıcı  artritlə ( adətən  poliartritlə) , erkən  və daha  çox  bilək, falanqa- daraq oynaqların , əllərin  proksimal  falanqalar   arası  oynaqları,  ayaq  darağı , falanqa oynağın   prosesə  cəlb  olunması  ilə  təzahür  edir. Ətrafların  istənilən  oynağı  zədələnə  bilər. Səhərlər  sərtlik hissi , ağrı, oynaqların  şişkinliyi,hipertermiya, simmetriklik  xarekterikdir.  Xəstəliyin   əvvəlində simptomları  dalğalı xarakterikini  yavaş  lakin fasiləsiz proqresivləşməsi ,  yeni  oynaqların  prosesə cəlb  olunması xarakterikdir.  Bəzən  revmatoid artriti        başlayır  və uzun  müddət   böyük  oynaqların  ( çox  zaman  diz)  monoartriti   şəklində  görünür . Xəstəliyin  həmçinin  kəskin   başlanan  variantı da  mövcuddur, bu zaman  oynaqların zədələnməsi  yüksək  qızdırma  və oynaqdan  kənar  əlamətlərlə  (seroizitlər, hepatolineal  sindrom ,  limfadenopatiya)  nəzərə  çarpır.  Xəstəlik  deformasiya  edici  destuktiv  xarekterikdir.  Əl  darağı  falanqa ,   proksimal  falanqalar  arası , ayaq darağı  ayaq falanqası  , proksimal  falanqalar  arası  bilək  oynaqlarının  deformasiyası  xarakterikdir.  Ayrı  oynaqlarda  iltihabi   fibroz-proliferativ   dəyişiklər  ola  bilər.  Oynaqlardan  kənar əlamətlər tez-tez rast  gəlinmir.Əsasəın  xəstəliyin   seropozitiv  formasında  nəzərə  çarpan  və  genalizə  olunmuş  oyaq sindromda  müşahidə olunur. Bu  əlamətlərə  daha  çox  dirsəkdə  yerləşən  dəri altı  revmotoid düyünləri  mülayim  adgeziv  plevrit  və periakardit  limfadenopatik , periferik  nevropatiya  hissiyatın  nadirən  hərəkətin  pozulması  ilə müşaiyət  olunan  gövdənin  distral  sinirlərin  asimmetrik zədələnməsi   dəri  damarların vaskuliti  və .s  aiddir. Daxili  üzvlərinin  zədələnməsi   klinik  əlamətləri  xəstələrin 10-15%-də  amiloidizu inkişaf  edir ki, bu zaman  əsasən  böyrəklər  zədələnir. Tədricən  artan  proteinuriya , nefrotik  sindrom ,  sonralar  böyrək  çatışmamazlığı  inkişaf  edir.  Oynaqların zədələnməsindən  əlavə  splenomeqaliya   və leykopeniya  ilə  xarakterizə   olunan  revmatoid  artrit  Felgpi  sindromu  adlanır.  Laborator  göstəricilər  spesifik  deyil.  Xəstələrin  70-80% qan  zərdabında  RF  aşkar olunur ki,  xəstəliyin   bu forması  seropozitiv  adlanır. Başlanğıcda  EÇS   yüksəlməsi , fibrinogen , CRZ , artması  , Hb azalması  qeyd  olunur.

REVMATOIDLI ARTRITIN SIMPTOMLARI

 • Xəstəliyin aktivliyinin alovlanmaları və remissiya dövrləri bir birini əvəz edir
 • Ağrı və hərəkətin məhdudluğu (sinovitlər)
 • Oynaqların şişkinliyi
 • Oynaqların simmetrik cəlb olunması
 • Səhər hərəkətsizliyi
 • Yorğunluq, əzginlik
 • Əzələ ağrıları
 • Qripəbənzər simptomlar

ÜRƏK-DAMAR SISTEMI: PERIKARDIT, VASKULIT, QAPAQLARIN QRANULOMATOZ ZƏDƏLƏNMƏSI, ATEROSKLEROZ.
TƏNƏFFÜS SISTEMI: PLEVRIT, INTERSTITIAL XƏSTƏLIK.
DƏRI: REVMATIK DÜYÜNLƏR ,HIPOTROFIYA,QALINLAŞMA,VASKULIT, LIVEDO RETICULARIS.
SINIR SISTEMI:SENSOR-MOTOR NEYROPATIYA,MONONEVRIT,ONURĞA MIELITI
GÖZ: QURU KERATOKONYUKTIVIT, EPISKLERIT, SKLERIT, PERIFERIK XORALI KERATOPATIYA
BÖYRƏK :AMILOIDOZ, VASKULIT, NEFRIT,
QAN: ANEMIYA, THROMBOSITOZ,NEYTROFILOPENIYA
ƏLILLIYƏ GƏTIRIB ÇIXARAN ƏLAMƏTLƏR

Rentgenoloji   olaraq  Revmatid  artrit  4 formada  ayırd  edilir.

 I mərhələ –  yalnız  oynaq  ətrafı  osteoparoz .

 II  mərhələ – osteoparoz  +  oynaq  boşluğunun daralması. III   mərhələ –  osteoparoz  +  oynaq  boşluğunun daralması +  sümük  erroziyası IV  mərhələ + osteoparoz  +  oynaq  boşluğunun daralması +  sümük  erroziyası  + oynağın  ankilozu

REVMATOID ARTRITIN TƏSNIFAT KRITERIYALARI    (ACR 1987)

 • 1. Səhər buxovlanması

(oynaqlar və oynaq ətrafı hissələrdə 1 saatdan az olmayan)

 • 2. 3 və ya daha çox oynaqda müşahidə olunan artrit
 • 3. Əlin oynaqlarında müəyyən olunan artrit
 • 4. Simmetrik artrit
 • 5. Revmatoid düyünlərinin olması
 • 6. Revmatoid faktorun aşkar olunması
 • 7. Rentgenolojı dəyişiklər  
 • Əlavə: 1-4 kriteriyalar 6 həftədən az olmayaraq davam edərsə.

RA   ACR/EULAR (2010) TƏSNIFATINDA OYNAQLARIN ZƏDƏLƏNMƏ KATEGORIYALARI

 • İstisna oynaqlar:
 • Distal falanqalarası və 1-ci barmaqlarda(əlin və ayağın) ayaq daraqarxası falanqa oynaqları
 • Böyük oynaqlar:
 • Bazu, dirsək bud-çanaq, diz və baldır-pəncə oynaqları
 • Kiçik oynaqlar:
 • Əl darağı falanqalar proksimal falanqalarası 2-5 ci ayaqdaraqarxası falanqa oynaqları mil-bilək əlin 1-ci barmağın falanqalararası oynaqları
 • Digər oynaqlar:
 • RA zədələnə biləcək ancaq hər bir göstəricilər qrupa daxil olmayan oynaqlar (məsələn çənə- gicgah, akromial-körpücük, döş -körpuçuk).

REVMATOID ARTRITIN MÜMKÜN OLA BILƏN     DEBYÜT VARIANTALRI

 • Əsasən əlin kiçik oynaqlarının tədricən ağrı və şişkinliyin artması ilə gedən simmetrik poliartrit
 • Əsasən əlin və ayaqların zədələnməsi ilə başlanan kəskin poliartrit
 • Tədricən kiçik oynaqların prosesə qoşulması ilə başlanan çiyin və diz oynaqlarının mono-oliqoartriti
 • Böyük oynaqların septiki artritə bənzər mono artriti
 • Kəskin oliqo- və ya poliartrit sistemli zədələnmə əlamətləri ilə (febril qızdırma, limfoadenopatiya, hepotomeqaliya)
 • Polindrom revmatizm
 • Tez-tez mil-bilək oynaqlarında olmaqla residivləşən bursit və teno-sinovit
 • Yaşlı adamlarda müşahidə olunan çoxsaylı oynaqların zədələnməsi və kündəvari şişkinliklə olan kəskin poliartrit
 • Qeneralizə olunmuş mialqiya, əzginlik, depressiya arıqlamaq, karpal kanal sindromu ilə və s.

REVMATOID ARTRITIN GEDIŞ VARIANTLARI

 • Uzun müddətli spontan kliniki remissiya(10%)
 • İntermittə gedişli (15-30%).Periodik olaraq kəskinləşmələr spontan və ya müalicə ilə induksiya olunan remissiyalarla əvəzlənir və yeni oynaqlar prosesə cəlb olunur.
 • Proqressiv gedişli (60-75%).Yeni oynaqlar prosesə cəlb olunur, destruktiv eroziv əlamətləri inkişaf edir, sistem əlamətləri meydana çıxır.
 • Sürətli proqressivləşən gedişli (10-20%) xəstəliyin aktivliyi daim yüksəkdir, ağır oynaq xaric və sistem zədələmələri müşahidə olunur.
 •  REVMATOID ARTRITIN MƏRHƏLƏLƏRI
  • Erkən mərhələ-qeyri spesifik iltihabi prosesin əlamətləri müşahidə olunur və orqanaspesifik autoantitellərin sintezi (RF, anti-SSP) aşkar olunur.

   

  • Oturmuş mərhələ-xəstəliyin xronizasiyası, anqiqenezin pozulması, endotel hüceyrələrin aktivliyin artması CD-4+T
  • hüceyrələrin aktivləşməsi, iltihab zonasına hüceyrələrin miqrasiyası, proiltihabi sitokinlərin prostoqlandinlərin, kollogenoza və metalloproteinazaların sintezin sürətlənməsi.
  • Gecikmiş mərhələ-bu mərhələ üçün somatik mutasiya və sinovial hüceyrələrin apoptozunun pozulması xarakterikdir.
 • DIFFERENSIAL DIAQNOSTIKA
 • OSTEOARTROZ Yumşaq toxumaların azacıq şişkinliyi, prosesə distal falanqaarası oynaqların cılb oluması, səhərlər hərəkət məhdudluğunun müşahidə olunmaması və günün sonuna yaxın ağrıların artması ilə xarakterizə olunur.
 • SİSTEM QIRMIZI QURD EŞƏNƏYİ Əlin xirda oynaqlarının, mil-bilək, diz oynaqlarının simmetrik zədələnməsi olur. Artrit deformasiya etməyəndir.Yumşaq toxumaların ödemi ola bilər. ANF tüksək titrdə müşahidə olunur. Rentgenoqrammada sümük erroziyaları aşkar olunmur.
 • PODAQRA Diaqnoz sinovial mayedə və tofuslarda kristalların aşkar olumasına görə qoyulur. Xroniki formada əlin və ayağın xırda oynaqlarının simmetrik zədələnməsi müşahidə olunur. Bu zaman tofuslar da aşkar olunur.
 • PSORİATİK ARTRİT Monoartrit, asimmetrik oliqoartrit, simmetrik poliartrit, ox skeletin zədələnməsi. Distal falanqaarası oynaqların zədələnməsi, barmaqların iyşəkilli şişkinliyi, dəridə və dırnaqlarda psoriaza xarakter dəyişikliklərin aşkar olunması.
 • ANKİLOZLAŞAN SPONDİLİT Böyük oynaqların, onurğa sütununun,
 • asimmetrik mono- oliqoartriti. Prosesə periferik oynaqlar da qoşula bilər.
 • REAKTİV ARTRİT Artrit oliqoartikulyar və asimmetrikdir, aşağı ətraflar çox zədələnir, HLA-B27-nin ekspressiyası. Reyter sindromu, uretrit, konyuktivit, artrit müşahidə olunur.
 • BAKTERİAL ENDOKARDİT Böyük oynaqların zədələnməsi, ürək küyləri.
 • REVMATİK QIZDIRMA Miqrasiya edən oliqoartrit, böyük oynaqlar zədələnir. Kardit, dərialtı düyünlər, xoreya, həlqəvi eritema qızdırma. Spesifik seroloji reaksiya
 • SİSTEM SKLERODERMİYA Reyno fenomeni və dərinin nazikləşməsi,az hallarda artrit aşkar olunur, artralgiyalar olur, hərəkət məhdudluğu olur ki bu dərinin dərialtı fassiyaya birləşməsi ilə əlaqədardır.
 • LAYM XƏSTƏLİYİ Erkən mərhələdə miqrasiya edən eritema, və ürək-damar patologiyası olur. Sonradan mono- oliqo artrit, ensefalopatiya və neyropatiya inkişaf edir.
 •              RA-NIN DƏRMAN TERAPIYASI
 • Sistemli dərman terapiyasına 4 qrup preparat daxildir:
  • İltihab əleyhinə qeyri steroid preparatlar (İəQSP)
  • Qlükokortikosteroidlər (QKS)
  • Bazis preparatlar (DMARDs)
  • Bioloji agentlər (BA)

  BAZIS TERAPIYA(DMARDS)

 • DMARDs terapiyası mümkün qədər tez, erkən fazada (simptomların başlamasından sonra 3 ay ərzində) başlanmalıdır
 • «Qızıl standart» – metotreksat
 • 3 ayda 1 dəfədən az olmamaqla RA aktivliyinin və aparılan müalicəyə cavabın monitorinqi
 • Toksikliyin ətraflı monitorinqi
 • DMARDs terapiyası remissiya dövrləri də daxil olmaqla qeyri müəyyən uzun müddət davam edir
 • Son illərdə Metotreksatla yanaşı Arava və ya Boqeda və ya Leflunomid istifadə edilir.

BAZIS TERAPIYA(DMARDS)

Klassik BİƏP-in aşağıdakı xüsusiyətləri var :

 • İmmunkompetent hücuyrələrin aktivliyinin və proliferasiya qabiliyyətinin (immunosupressiya) zəiflədilməsi
 • Kliniki effektin davamlılığı
 • Oynaqlarda eroziv prosesin inkişafını dayandırmaq qabiliyəti
 • Kliniki remissiyanı induksiyalaşdırmaq qabiliyyəti
 • Kliniki əhəmiyətli effektin ləng inkişafı

ƏSAS GÖSTƏRIŞLƏR

  • Orta və yüksək aktivlik dərəcəsində olan revmatoidli artrit, böyüklərdə həm monoterapiyada, həm də metotreksat və ya digər bazis iltihab əleyhinə preparatlarla kombinasiyada
  • АКТЕMRА® (ТОSILIZUMАB)
  • Humanizə edilmiş monoklonal anticism
  • Membran və həll olunmuş İL-6R ilə bağlanır
  • İL-6nın reseptoru ilə bağlanmasının qarşısını alır